Regulamin - Piotr Kopczyński

Regulamin serwisu piotr-kopczynski.pl

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma: Piotr Kopczyński z siedzibą w Poznaniu, nr NIP 781-185-24-24, zwana dalej Administratorem lub Właścicielem.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.piotr-kopczynski.pl (zwanego dalej Serwisem) i innych adresach prowadzonych przez Właściciela oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim kursów audio, kursów wideo, e-booków oraz wszelkich innych produktów dostarczanych w formie elektronicznej i nie wymagających wysyłki lub nie posiadających fizycznej postaci oraz wszelkich innych produktów posiadających postać fizyczną i dostarczanych do klientów na drodze wysyłki.
 3. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, wypełnienie formularza kontaktowego, napisanie komentarza pod postem), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin nie dotyczy i nie normuje warunków korzystania z innych serwisów internetowych oraz warunków sprzedaży innych serwisów internetowych, do których linki / odnośniki / łącza znajdują się na stronach serwisu piotr-kopczynski.pl. Właściciel serwisu piotr-kopczynski.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, polityki prywatności oraz regulaminów innych serwisów internetowych. Właściciel serwisu piotr-kopczynski.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez właścicieli i obsługę innych serwisów internetowych (pracowników zatrudnionych przez właścicieli innych serwisów) w związku z podjętą przez Użytkownika interakcją z nimi.  
 5. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies’. Technologia plików 'cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

§2

PRZEDMIOT SERWISU

 1. Przedmiotem Serwisu jest promocja i dystrybucja produktów dostarczanych w formie elektronicznej oraz wysyłkowo. Produkty elektroniczne pochodzące od Administratora są dostarczane do Użytkownika dzięki nagraniom audio/video, plikom PDF oraz wszelkim innym plikom pozwalającym na przekazywanie treści w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail oraz na stronach Serwisu. Kursy są podzielone na lekcje, wszystkie lekcje są wysyłane / udostępniane klientom w momencie zaksięgowania płatności za cały kurs o ile warunki sprzedaży nie zostały określone inaczej. Jeśli produkt pochodzący od Administratora jest dostarczany do klientów na drodze wysyłki to następuje ona w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania całej płatności za zamówiony produkt. Jeśli produkt nie pochodzi od Administratora to zastosowanie znajdują zapisy §1, punkt 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Pod pojęciem 'ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 i ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).
 3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu nagrania i ebook zapisane są w formacie, video mp4 oraz PDF, które można odtworzyć za pomocą darmowych przeglądarek dostępnych na zarówno na platformę komputerową jak i urządzenia przenośne.

§3

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A: zasady składania i realizacji zamówień.

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane produkty (Transakcja).
 2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany Użytkownika (zwanego dalej również Klientem) przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
 6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu elektronicznego jest zalogowanie się przez Użytkownika do Serwisu gdzie uzyska dostęp do opłaconych produktów/produktu. 
 7. Podstawowym sposobem dostawy produktu posiadającego formę fizyczną jest wysyłka.
 8. Klient nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego produktu elektronicznego innym osobom. 
 9. Klient nie ma prawa udostępniać danych logowania do swojego konta w Serwisie innym osobom. 
 10. Podstawą do ustalenia, czy zamówienie zostało prawidłowo zrealizowane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu o prawidłowym przebiegu logowania Użytkownika do Serwisu niezależnie kto dokonał logowania.

Dział B: prawa do zakupionych produktów elektronicznych

 1. Nabywca produktu elektronicznego,  może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania plików zawartych w Serwisie (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego kursu  oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego kursu / szkolenia.
 2. Każdy nabywający produktu elektronicznego zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza kursu, szkolenia, audio, video lub ebooka.
 3. Wszelkie treści udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§4

ZWROTY I REKLAMACJE

Dział A: ogólne informacje o zwrotach i reklamacjach

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi, w formie wiadomości e-mail.
 2. Zgłoszenia będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

Dział B: zwroty

 1. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt elektroniczny, przysługuje prawo odstąpienia od zakupu bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od daty zamówienia.
 2. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt fizyczny, przysługuje prawo odstąpienia od zakupu bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od daty dostarczenia wysyłki na wskazany adres.
 3. W przypadku zamówienia przez Użytkownika produktu w postaci fizycznej i dostarczanego do Użytkownika na podany adres, jeśli następuje zwrot, produkt nie może nosić śladów użytkowania, ani nie może być w żaden inny sposób uszkodzony. Jeśli produkt nosi zaś takie ślady, Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo do zwrotu środków pieniężnych wpłaconych  tytułem zapłaty ceny za produkt.
 4. Zwrot zamówionych produktów odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od zakupu, podając swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu), datę zakupu i nazwę produktu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 5. W przypadku produktu elektronicznego, w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu. Treść takiej korespondencji jest wiążąca dla obu stron i stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za produkt.
 6. W Przypadku produktu posiadającego formę fizyczną, w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Administrator prześle w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany wraz ze zwracanym produktem na podany przez Administratora w korespondencji adres. Adres do zwrotu może się różnić od adresu z jakiego pierwotnie wysłano do Użytkownika produkt. Jeśli użytkownik odeśle produkt na pierwotny adres wysyłki może okazać się to nieskuteczne, a wysyłka zostanie zwrócona do Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za powstałe w ten sposób dodatkowe koszty dla Użytkownika, a związane z koniecznością ponownej wysyłki zwracanego produktu na prawidłowy adres do zwrotu.
 7. Prawidłowo wypełniony i dostarczony wraz ze zwracanym produktem formularz zwrotu, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany produkt. Zostanie to wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenia formularza do Administratora. Zwrot nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego użytkownik dokonał zapłaty ceny.

Dział C: reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt elektroniczny, przysługuje prawo do reklamacji w terminie do 14 dni od daty zamówienia.
 2. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt fizyczny, przysługuje prawo do reklamacji w terminie do 14 dni od daty dostarczenia wysyłki na wskazany adres.
 3. W przypadku zamówienia przez Użytkownika produktu w postaci fizycznej i dostarczanego do Użytkownika na podany adres, jeśli następuje reklamacja, produkt nie może nosić śladów użytkowania, ani nie może być w żaden inny sposób uszkodzony. Jeśli produkt nosi zaś takie ślady, Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo do zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za produkt. Powyższe nie znajduje zastosowania do udokumentowanych przez Użytkownika wad i defektów produktu będących przyczyną reklamacji. Jeśli przyczyna reklamacji jest inna, a defekty, wady i ślady użytkowania nie zostaną udokumentowane przez Użytkownika to Administratorowi przysługuje prawo uznania ich za powstałych na skutek działań Użytkownika co stanowić będzie podstawę do negatywnego rozpatrzenia reklamacji.  
 4. Reklamacja zamówionych produktów odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z przysługującego mu prawa do reklamacji, podając swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu), datę zakupu i nazwę produktu oraz przyczynę reklamacji. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 5. W przypadku produktu elektronicznego, w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci reklamacji, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danej reklamacji. Treść takiej korespondencji jest wiążąca dla obu stron i stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za produkt.
 6. W Przypadku produktu posiadającego formę fizyczną, w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci reklamacji, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danej reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Administrator prześle w załączeniu wzór formularza reklamacji, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany wraz ze zwracanym produktem na podany przez Administratora w korespondencji adres. Adres do zwrotu może się różnić od adresu z jakiego pierwotnie wysłano do Użytkownika produkt. Jeśli użytkownik odeśle produkt na pierwotny adres wysyłki może okazać się to nieskuteczne, a wysyłka zostanie zwrócona do Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za powstałe w ten sposób dodatkowe koszty dla Użytkownika, a związane z koniecznością ponownej wysyłki reklamowanego produktu na prawidłowy adres do zwrotu.
 7. Prawidłowo wypełniony i dostarczony wraz ze zwracanym produktem formularz reklamacji, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany produkt. Zostanie to wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenia formularza do Administratora. Zwrot nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego użytkownik dokonał zapłaty ceny.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego nie autoryzowanych.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w nagraniach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany, zawsze aktualnie obowiązującymi, przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 9. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
 11. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 12. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 14. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.
 15. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność, za ich działanie.
Scroll to Top
Przewiń do góry